Comptabilitat

Comptem amb un programa de Comptabilitat estàndard, multiempresa, multiexercici, modular, amb introducció d’assentaments i factures tant manual com predefinits, extractes per pantalla amb possibilitat d’ajuntar exercicis, balanços, diaris i tancaments exportables directament a Excel, per presentacions en CD dels tancaments . Mòdul d’amortitzacions, opció a portar la comptabilitat per centres de cost, mòdul opcional de comptabilitat pressupostària. Confecció de remeses bancàries en suport magnètic amb la norma 19, 32 i 58 , etc